Anekdotas

Þaidë kartà vyrukas su þmona golfà (toks þaidimas kai su lazda kamuoliukus muðinëji) Taigi laukas nebuvo gan didelis, aplink daug prabangiø namø kur Naujieji rusai gyvena. Ir vat skëlë kartà þmona kamuoliukà taip, kad jis álëkë á vieno namo teritorija ir sudauþë langà. Porelë perðikus eina atsipraðinëti. Pabeldþia á duris, jas atidaro vyresnis þmogelis. Pora sako:

- Oi atsipraðom, iðdauþëm langà, netyèia, gal susitarsim - nuostolius atlyginsim.

Seniokas:

- Oi, jûs þinot, jûs ne tik langà iðdauþëte, bet sudauþët ir senovinæ vazà. O ta vaza buvo stebuklinga, joje gyvenau að, dþinas. Uþtai, kad mane iðlaisvinote, galiu iðpildyti 2 norus, po 1 kiekvienam, bet ir að tuomet norëèiau ko nors papraðyt. Sakykit ko norit. Vyras:

- Noriu po 1 mln baksø kiekviename pasaulio banke.

Dþinas:

- OK, jau padaryta.

Þmona:

- Noriu kiekvienoje ðalyje turëti po vilà.

Dþinas:

- Jau turi. O dabar mano noras. Visgi 3 tûkstanèius metø ten pralindëjau, tad labai norëèiau permiegoti su tavo þmona, - sako vyrui. Vyras, vos sulaikydamas ðypsni ir galvodamas apie milijonus, palinksi galvà. Þodþiu dþinas nusiveda tà moteriðkæ á virðø, patvarko kaip reikalas.

Guli abudu, rûko. Dþinas ir klausia:

- Klausyk, o kiek tavo vyrui metø?

- Trisdeðimt

- Keista, suaugæs vyras, o dþinais vis dar tiki....

   

Facebook komentarai