Anekdotas

Tikrai laiminga gali bûti tik ðeima, kur þmona vyturys, o vyras - apuokas. Tada þmona niekad nemato, koks girtas vyras pareina namo, o vyras niekad nemato þmonos, vos atsibudusios.

   

Facebook komentarai