Anekdotas

Sëdi du kaliniai kalëjime ir ðnekasi apie þmonas. Vienas sako:

-Mano þmona man tikrai iðtikima.

Antras klausia:

-Kodël tu tuo taip ásitikinæs ?

Pirmas atsako:

-Visø pirma, ji yra padori moteris. Antra, ji mane myli. Treèia - ji irgi sëdi kalëjime.

   

Facebook komentarai