Anekdotas

Dvi draugës kalbasi:

- Girdëjau, Onutë iðtekëjo uþ tikro Einðteino!

- Tokio pat protingo?

- Ne, tokio pat þilo smuikininko!

   

Facebook komentarai