Anekdotas

Þmona barasi su vyru:

- Tu sugadinai mano gyvenimà, tu bjaurus ðlykðtyne! Að tavæs nekenèiu! Tu paþeminai geriausius mano jausmus! Tu tikras pabaisa! Tu manæs net pabuèiuoti nenori!

   

Facebook komentarai