Anekdotas

Þmona priekaiðtauja vyrui:

- Petrai, nors kartelá man gëliø nupirktum...

- O kam? Juk dar gyva esi!

   

Facebook komentarai