Anekdotas

Skyrybø prieþastis:

Vyras visiðkai nebeskiria dëmesio ðeimai. Net paskutinis vaikas - ir tas nëra jo.

   

Facebook komentarai