Anekdotas

Jau kelias savaites neseniai vedæs vyrukas prikibo prie jaunos þmonelës su vienu noru. "Padarykime tai kaip ðuniukai daro." Þmona vis nesutinka. Taèiau vyrelis vis neatstoja. Po keliø savaièiø þmona neiðtveria:

- Na gerai, kadangi tavo gimtadienis nusileisiu. Bet tik ne gatvëje, kurioje mano tëvai gyvena...

   

Facebook komentarai