Anekdotas

Þemës ûkio parodoje þmona rodo eksponatà - gaidá-rekordininkà, baksnoja vyrà ir kandþiai perskaito apraðymà:

- Aptarnauja penkiasdeðimt viðtø!

- Bet skirtingas, - atsako vyras.

   

Facebook komentarai