Anekdotas

Pagaliau, atëjus vakarui, vyras po sunkiu dienos darbø nekantriai sëdasi á krëslà prie TV. Ásijungia, o ten kova dël sunkiasvoriø bokso èempiono titulo. Boksininkai apsikeièia keliais smûgiais ir jau nepraëjus pirmam raundui nokautuojamas vienas ið boksininkø. Kova baigta. Vyras susierzinæs paðoka ið fotelio ir rëkia:

- Po velniais, visà dienà kankiniesi, lauki, nerviniesi, o èia bac ir nieko.

Ið virtuves pasigirsta moteriðkës balsas:

- Pagaliau ir tu mane supratai...

   

Facebook komentarai