Anekdotas

Ar þinote kad nuo ðiol galima mylëtis nesisaugant, nes siauèiant paukðèiø gripui, á Lietuvà draudþiama áskrist bet kokiam gandrui.

   

Facebook komentarai