Anekdotas

Moteris gàsdina savo persekiotojà:

- Jeigu jûs mane ir toliau persekiosit, pakviesiu savo draugà, jis yra gerai þinomas boksininkas!

- Kvieskit, að esu gerai þinomas bëgikas!

   

Facebook komentarai