Anekdotas

Restorane sëdi naujieji rusai. Staiga suskamba vieno telefonas.

- Taip. Kailinius? Imk, imk,- padeda ragelá.

Sëdi toliau. Vël skambutis:

- Kà? Auskarus su deimantais? Imk, be problemø,- vël padeda.

Dar kartà skambutis:

- Kà? Mersà? Pirk ir daugiau man netrukdyk,- padeda ragelá ir ádëmiau paþvelgia á telefonà.

- Chebryte, o kieno èia mobiliakas?

   

Facebook komentarai