Anekdotas

Jaunas vyras bandydamas iðimti cigareèiø pakelá ið automato vieðbuèio koridoriuje netyèia pastûmë alkûne simpatiðkà merginà, kuri ëjo pro ðalá.

- Að nuoðirdþiai atsipraðau, sako jis jai - bet jei jûsø ðirdis tokia minkðta, kaip jûsø krûtinë, jûs man tikriausiai atleisite.

- Að jums atleidþiu, - nusiðypso mergina, - ir jei viskas kitkas pas jus taip tvirta, kaip jûsø alkûnë, tai að gyvenu numeryje 615

   

Facebook komentarai