Anekdotas

Du vyrai eina gatve ir vienas staiga sustoja:

- Po ðimts, ten juk mano þmona ðnekasi su mano meiluþe!

- Na þinai, kà tik ir að norëjau tà patá pasakyti... - atsako kitas.

   

Facebook komentarai