Anekdotas

Maudosi vyras pirtyje. Plauna veida ir sako:

- Tai - þmonai...

Plauna krûtinæ:

- Tai - meiluþei...

Plauna þemiau:

- Tai - nenumatytam atvejui...

Plauna uþpakalá:

- O atvejai bûna skirtingi...

   

Facebook komentarai