Anekdotas

Vaikinas parlekia namo, per­sirengia, iðsitraukia ið ðaldytuvo ke­lias skardines alaus, susikelia ko­jas ant stalo, ásijungia televizoriø. Ekrane uþsklandëlë: "Futbolas. Èempionø lyga"... Skambutis á du­ris. Keiksnodamas atidaro, o ten:

- Mielasis, að apsisprendþiau! Bûsiu tavo Þmona! - puola ant kak­lo graþuolë,

- O-o-o-o! Na, kodël bûtent da­bar???

   

Facebook komentarai