Anekdotas

Vyrukas iðkrito uþ borto ir ryklys nukando jam „daiktà“. Netverdamas skausmu, ðiaip ne taip ásirioglino atgal á laivelá. Jauèia, kaþkas uþantyje spurda. Iðtraukia, o ten auksinë þuvelë, kuri ir sako:

- Iðpildysiu vienà tavo norà, jei paleisi.

- Padaryk, kad mano „daiktas“ bûtø metro ilgio ir ne koks kûdas, o storesnis-storesnis!

- Iðpildyta!

Vyrukas:

- O kas ten iðplaukë?

Þuvelë:

- Ryklys. Paspringo tavo „daiktu“.

   

Facebook komentarai