Anekdotas

Na prekybos centre sëdëjo senas vyriðkis. ir prie jo prisëdo pankas su spygliuotais plaukais kurie buvo þali, mëlyni, raudoni, violetiniai, oranþiniai ir geltoni. Vyriðkis spoksojo i pankà. Pankas pamatæs kad á já taip intensyviai þiûri paklausë vyriðkio:

-Klausyk, seni, nejaugi nesi niekada daræs nieko paðëlusio?

-Esu karta buvæs prigëræs ir iðdulkinæs povà. Tiesiog màsèiau gal tu mano sûnus.

   

Facebook komentarai