Anekdotas

Ramus, ðeimyninis vakaras. Þmona mezga, vyras tikrina loterijos bilietà.

- Kà laimëjom brangusis?

- Et, byb... !!!

- Jeigu toks kaip tavo imk grynais.

   

Facebook komentarai