Anekdotas

Tamsûs viduramþiai. Ateina jaunikaitis pas kunigà iðpaþinties:

- Kunige, að gulëjau su mergina lovoj, bet nieko nieko jai nedariau - ar tai nuodëmë?

Kunigas pagalvoja ir atsako:

-Taip, sûnau mano, tai nuodëmë, o uþ atgailà suvalgyk ðieno kupetà!

Paspiktino jaunikaitis:

- Kà að arklys, kad ësèiau ðienà?!

- Tu asilas, asilas o ne arklys !

   

Facebook komentarai