Anekdotas

Jeigu jûs pakvietëte merginà paðerti þuveliø, o akvariumo jûs neturite nuo gimimo, tai atidarykite bent ðprotø skardinæ. Kaip taisyklë, átrupinus ten truputá duonos, mergina pradeda susivokti, dël ko jûs jà pakvietëte.

   

Facebook komentarai