Anekdotas

Pora draugø kalbasi:

- Þinai, að iðmatavau mano þmonos greitá, kai ji vaikðto po parduotuves.

- Ir koks jisai?

- 400 litø per valandà!

   

Facebook komentarai