Anekdotas

Moteris paraðë skelbimà á laikraðtá: "Jauna moteris norëtø susipaþinti su vyriðkiu rimtiems santykiams". Po keliø dienø paskambina vyrukas ir klausia:

- Sakykite, o kà jûs turëjote omenyje, raðydama "rimtiems santykiams"?

Moteris, monutëlæ patylëjusi, atsako:

- Na... Bent jau kartà per savaitæ...

   

Facebook komentarai