Anekdotas

Du draugai - Jonas ir Petras, su þmonomis vakarëlyje þaidë kortomis. Petruis netyèia ið rankø iðkrito korta ir jis palindo po stalu jos ieðkoti. Ið po stalo kaþkaip þvilgtelëjo á Jono þmonos kojas ir pastebëjo, kad ji be kelnaièiø. Visas susijaudinæs, iðraudæs, jis iðlindo ið po stalo ir sëdo þaisti toliau. Ðiek tiek vëliau prie jo priëjo Jono þmona ir patyliukais paklausë:

- Na, kaip, ar patiko tai, kà matei po stalu?

- Taip, þinoma! - Atsakë Petras.

- Gal norëtum tai iðbandyti? - Vël paklausë Jono þmona, - Jonas ðeðtadiená bus iðvaþiavæs, ir tu galësi tai gauti uþ 100 litø.

- Puiku! - Sutiko Petras.

Ðeðtadiená pas Jono þmonà uþëjo Petras, davë jai 100lt, pasismagino ir iðëjo. Vakare gráþo Jonas. Iðkart paklausë þmonos:

- Sakyk, ar buvo uþëjæs Petras?

- Taip... - Iðsigandusi tarë ji ir pagalvojo: "Viskas, ákliuvau!".

- Ar paliko tau 100lt?

- Tttaippp... - Pralemeno Jono þmona, nutarusi, kad vyras viskà þino.

- Gerai, - tarë vyras, - jis vakar pasiskolino ið manæs 100 litø, paþadëjo, kad ðiandien tau uþneð.

   

Facebook komentarai