Anekdotas

Þurnalas paskelbë konkursà. Situacija: jûs ateinate su dama á restoranà. Jûs tos moters anksèiau nepaþinojote, bet ji jums labai patinka. Ir staiga jums reikia á tualetà. Kaip atsipraðyti mandagiai, bet kartu ir pasakyti teisybæ. Laimëjo toks atsakymas:

- Atsipraðau, að turiu eiti padëti savo geram draugui, su kuriuo að jus vëliau supaþindinsiu.

   

Facebook komentarai