Anekdotas

Jauna moteris ið provincijos atvaþiavo á miestà uþsidirbt ir ásitaisë tarnaite turtingoj ðeimoj. Vienà kartà, tvarkydama miegamajá, ji rado prezervatyvà ir ëmë já atidþiai apþiûrinët. Tuo momentu á miegamàjá áëjo ðeimininkë:

- Kà gi tu, brangute, niekada nematei ðito?

- Ne nemaèiau.

- Tai kà, jûs savo kaime seksu neuþsiimat?

- Nu-u, mylimës, þinoma, bet taip, kad SKÛRA NUSILUPTU?!?

   

Facebook komentarai