Anekdotas

Niekas nepuoðia þmonos taip, kaip vyro iðvykimas á komandiruotæ.

   

Facebook komentarai