Anekdotas

Gráþta vyras namo. Þmona ið tolo pamaèiusi pradeda rëkti:

- Kodël pas tave ant veido lûpdaþis???

Vyras prieina arèiau ir sako:

- Èia kraujas. Iðlipau ið troleibuso ir kaþkas trenkë su plytgaliu per galvà, apiplëðë ir pabëgo...

- Nu þiûrëk tu man... Ðásyk tau pasisekë...

   

Facebook komentarai