Anekdotas

Gerai, jei jûs anksèiau numatyto laiko gráþtate ið komandiruotës namo.

Blogai, jei savo spintoje randate pasislëpusá nuogà vyrà.

Dar blogiau, jei jûs nevedæs ir gyvenate vienas.

Visai blogai, jei jûs tam vyrui dar ir patinkate.

   

Facebook komentarai