Anekdotas

Vaikinas su mergina guli lovoje. Jis pareiðkia:

- Tu tokia karðta... Tokia karðta... Nors kiauðinienæ kepk!

   

Facebook komentarai