Anekdotas

Dvi draugës kalbasi:

- Þinai, neseniai vyras remotà bute padarë. Visà sienà fototapetais apklijavo, graþiais tokiais, vaizduojanèiais senovinæ sieninæ spintà. Gail tik, kad jie neplaunami...

- O kodël?

- Nu, taigi visi vyrai á tà sienà galvas prasiskelia...

   

Facebook komentarai