Anekdotas

Televizoriø þiûrintis vyras klausia þmonos:

- Tu kaþkà sakei, brangioji?

- Taip, dar vakar...

   

Facebook komentarai