Anekdotas

Vyrukas bëga paskui merginà:

- Panele, panele!

Ta sustoja.

- Jûs mane atsimenate? - klausia vyrukas.

- Ne.

- Na, kaip gi??? Mes juk su jumis paþástami. Vakar abu buvom pas bendrà paþástamà vakarëlyje. Iðikalbëjom, paskui pasiðalinom. Po to tarp mûsø ávyko... tai...

- Jaunuoli! - piktai pasakë mergina. - Tai dar ne prieþastis paþinèiai!

   

Facebook komentarai