Anekdotas

Visi þino, kad kinai bei triuðiai garsëja greitu dauginimusi. Bet niekas neþino, kad bûna dar ir kiniðkø triuðiø...

   

Facebook komentarai