Anekdotas

- Alio, sveikas Petrai

- Sveikas Antanai.

- Klausyk Petrai, að skambinu pareikðti tau uþuojautà.

- O kas atsitiko?

- Mano þmona nusipirko kailinius...

- Nu ir kas? Að èia prie ko?

- O prie to, kad rytoj ji ruoshiasi pas tavo þmona á sveèius ateiti...

   

Facebook komentarai