Anekdotas

Gráþta suvalkietis ið þvejybos ir pasakoja þmonai:

- Jau tas mûsø þmoniø ðykðtumas, tai negaliu! Taigi sutarëm, kad tas, kuris pagaus þuvá pirmas, perka buteliukà, o antras - uþkandos. Sëdim, þvejojam. Þiûriu, Antanioko plûdë tik niurkt á dugnà, o tas sëdi, apsimeta, kad nemato. Paskui Vincui kaþkas kad prisikabino, tai net meðkerykotis sulinko. O Vincë në krust, aplinkui þvalgosi, uodus gainioja.

- Tai gal tu pirmas iðtraukei? - klausia þmona.

- Kiba að durnas?! Að visai be slieko þvejojau.

   

Facebook komentarai