Anekdotas

- Oi, paþvelk, kokia vestuvinë suknelë! Pasimatuok.

- Gal nereikia?

- Ko tu? Kaip tik tavo dydis!

- Kaþkaip nepatogu...

- Ko nepatogu? Uþeisi á kabinà ir pasimatuosi!

- Vova, neákyrëk. Kokia vestuvinë suknelë? Að nuo ryto nesiskutæs

   

Facebook komentarai