Anekdotas

Mûsø gyvenimas po vestuviø primena miraþà dykumoje - rûmai, palmës, kupranugariai… - guodþiasi dvi draugës. - Visø pirma dingsta rûmai, paskui palmës ir galø gale lieki su vienu kupranugariu...

   

Facebook komentarai