Anekdotas

Visas savo atostogas sanatorijoje vyras praleido loðdamas preferansà. Gráþæs namo, jis patenkintas þmonai praneðë:

- Mums labai pasisekë. Tà kostiuma, kurá iðvaþiuojant tu man nupirkai uþ 2 tûkstanèius, að praloðiau, bet jau uþ 22 tûkstanèius!

   

Facebook komentarai