Anekdotas

Ateina rusas pas èiukèià:

- Paskolink 100 gr aukso, po metø su procentais gràþinsiu.

Èiukèia davë. Po metø rusas vël:

- Nu neiðëjo biznis, duok dar 100 gr, po metø viskà gràþinsiu su procentais.

Èiukèia vël davë. Po metë vël mato ateinantá rusà ir sako þmonai:

- Pasislëpsiu po lova, o tu sakyk kad á taigà iðëjau.

Ateina rusas, klausia kur èiukèia, þmona sako kad á taigà iðëjæs.

- Gaila - sako rusas - va skolà gràþint norëjau. Nu bet kà darysi, o kad gráþdamas nesuðalèiau duok spirito, uþkast. Iðgërë abu, uþkando, pasidulkino, o èiukèia po lova guli ir màsto:

- Vot negerai iðeina, pinigus paimt reikia, rusà muðt reikia, þmonai á snuká reikia, o að kaip tyèia taigoje.

   

Facebook komentarai