Anekdotas

Þmona atëjo pas gydytojà ir pareiðkë, kad turi problemø su vyru.

- Ir kokiø? - pasidomëjo gydytojas.

- Kasnakt, kai mes sugulame á lovà ir vyras pasiekia orgazmà - jis klaikiai suðunka.

- Að èia nematau nieko bloga….

- Bet jis tada paþadina mane!

   

Facebook komentarai