Anekdotas

Kalbasi du husarai:

- Vakar mes sugalvojome nauja uþsiëmimà. Atsivedëme prostitutæ, nusipirkome agurkà ir pats þinai...

Bet tada pas mus uþëjo poruèikas Rþevskis ir kaip visada viskà sugadino.

- Tai kà, jis pamylëjo tà prostitutæ?

- Ne, jis suvalgë tà agurkà...

   

Facebook komentarai