Anekdotas

- Va, Prancûzijoj buvau. Ir þinai, vieðbuèio kambaryje toks mygtukas, paspaudi -- boba ateina, patogu!

Pasisekë tau, pasilinksminai truputá...

- Kodël truputá? Su savim parsiveþiau!

- Bobà?

- Mygtukà!

   

Facebook komentarai