Anekdotas

Pirma naktis. Jaunieji sëdi ant lovos ir kalbasi. Þmona:

- Þinai, að turiu tau prisipaþinti. Að anksèiau mylëjau du vyrus. Ir taip stipriai, kad prisiminimui iðtatuiravau jø portretus sau ant krûtø.

Vyro veidas skausmingai persikreipë, bet po to jis ëmë smarkiai juoktis:

- O ko tu juokiesi?

- Na, að ásivaizdavau jø snukius taip po metø dvideðimties...

   

Facebook komentarai