Anekdotas

Sutuoktiniai vakarieniauja.

Þmona sako vyrui:

- Atsimeni, prieð devynis mënesius ëmei dviejø savaièiø atostogas ir iðvykai þvejoti upëtakiø?

- Taip, atsimenu.

- Ðiandien skambino vienas upëtakis ir pasake, kad tu tapai tëvu...

   

Facebook komentarai