Anekdotas

Vienam pokylyje prie Poruèiko Rþevskio priëjo vienas ponas ir sako:

- Poruèike, o ar Jûs þinote, kaip Australijoje aborigenai medþiojo struèius?

Poruèikas:

- Ne , neþinau.

Ponas:

- Tai ðtai. Nusiskuta aborigenas savo galvà, ásikasa á smëlá, palieka iðkiðta tik galvà. Ateina strutis, pagalvoja, kad ten jo kiauðinis, prieina arèiau. O tada aborigenas ið smëlio struèiui capt uþ kojø - ir turi.

Pokylis vyksta toliau. Poruèikas nori pasirodyti iðprusæs prie damø.

- Þinot, damos, kaip Australijoj aborigenai medþiojo struèius?

Damos aiðku neþino. Poruèikas:

- Nusiskuta aborigenas galvà, ásikasa á smëlá, iðtraukia á pavirðiø savo kiauðinius. Tada ateina strutis, pagalvoja , kad kiauðiniai jo, ir prieina artyn. Tada aborigenas struèiui capt uþ kojø - ir turi.

Damos:

- O tai kam galvà skutasi?

Poruèikas pasikaso pakauðá, pasitaiso pensne:

- A velnias þino, tai gi - laukiniai.

   

Facebook komentarai