Anekdotas

Vaikinas susipaþino su mergina, jie pasivaikðèiojo, na, ir vaikinas sako:

- Gal einam pas mane?

- Þinai, sàþiningai, að nusprendþiau likti mergina iki tol, kol nebûsiu ásitikinusi, kad myliu tà þmogø, su kuriuo susiruoðiu praleisti naktá.

- hm.. sunku tau taip gyventi tikriausiai...

- Na, ne... tik vyras psichuoja...

   

Facebook komentarai