Anekdotas

Prie taksi.

Vyras:

- Kiek kainuos nuvaþiuoti iki stoties?

Taksistas:

- 20 Litø.

Vyras:

- O jei kartu su þmona?

Taksistas:

- 20 Litø.

Vyras atsisuka á þmonà:

- Matai, kvaile, að gi tau sakiau, kad tu nieko neverta!

   

Facebook komentarai