Anekdotas

Patarimas:

-jei jûs vakarëlio metu pakvietëte panelæ paðokti ir ji sutiko, tai dar nesidþiaukite.....ið pradþiu vis tiek teks paðokti....

   

Facebook komentarai